PROTOKOLLI I MASAVE ANTI-COVID19 PËRGJATË SEZONIT TURISTIK 2020
E VLEFSHME VETËM NË RAST TË HEQJES SË MASAVE KUFIZUESE NGA QEVERIA SHQIPTARE

1.    Informacione të përgjithshme

1.1  Qëllimi

“Protokolli i Masave anti-Covid19 përgjatë sezonit turistik 2020”, është një dokument mbështetës për të orientuar dhe rregulluar parakushtet e nevojshme që duhet të ndërmerren nga sipërmarrjet e shërbimeve turistike përgjatë sezonit turistik 2020, për të garantuar mbarëvajtjen e suksesshme të aktivitetit si dhe parandaluar rrezikun e përhapjes së virusit Covid19 brenda dhe jashtë strukturave akomoduese, me qëllim mbrojtjen e shëndetit të punonjësve dhe vizitorëve.

Masat e propozuara në këtë protokoll janë te detyrueshme per tu zbatuar nga të gjitha sipërmarrjet e aktiviteteve turistike, në përputhje të plotë me masat e propozuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrotjes Sociale dhe nga institucione të tjera vendimarrëse të Qeverisë Shqiptare.

Ky protokoll është i vlefshëm vetëm në rast të heqjes së masave kufizuese nga Qeveria Shqiptare, dhe në rast të lejimit të ushtrimit të aktiviteteve turistike, sipas zonave dhe territoreve të konfirmuar.

 1. Fusha e aplikimit

Për qëllimet e këtij protokolli, “sipërmarrje të aktiviteteve turistike” do të konsiderohet por pa u kufizuar, çdo sipërmarrje që ofron shërbimin e akomodimit, ushqimit/ pijeve, plazheve, aktiviteteve rekreative, transportit të turistëve vendas dhe/ ose të huaj, udhërrëfyesve turistikë etj, përfshirë gjithë stafin e tyre me kohë të plotë dhe/ ose të pjesshme.

1.3  Përditësimi periodik

Ky prokoll miratohet në datë

dhe mund ti nënshtrohet përditësimeve të

ndryshme në bazë të situatës së krijuar si pasojë e virusit Covid19, si dhe kushteve apo masave të tjera në funksion të ruajtjes së shëndetit të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë dhe vizitorëve të huaj.

1.4  Kredite

Ky dokument është përgatitur nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, duke u konsultuar gjerësisht me të gjithë grupet e interesit vendas dhe të huaj, si dhe bazuar në praktikat më të mira Europiane dhe Botërore.

2.    Informimi i Masave Anti-Covid19

2.1         Detyrimi i informimit të masave anti-Covid19

Çdo sipërmarrje turistike që lejohet të ushtrojë aktivitetin duhet të adaptojë menjëhere këtë protokoll, dhe të afishojë masat respektive në vende qartësisht të dukshme dhe pranë korridoreve të kalimit të njerëzve, mbështetur me materiale të ndryshme promovuese dhe informuese që promovojnë masat që duhen ndërmarrë për parandalimin e virusit Covid19.

Stafi menaxhues i sipërmarrjeve të aktiviteteve turistike duhet ti promovojë dhe rikujtojë këto masa stafeve të brendshme mbështetëse si dhe vizitorëve, mbi baza periodike, në formë dhe mënyrë të qartë, madje edhe kur konsiderohet se janë bërë trajnime dhe janë marrë masat e nevojshme për parandalimin e virusit Covid19.

Gjithasthtu çdo sipërmarrje e aktiviteve turistike që ka një fluks të konsiderueshëm vizitorësh apo punonjësish, duhet të ngrejë një kënd informacioni me njerëz të mirëtrajnuar, në një vend lehtësisht të aksesueshëm dhe të dukshëm, për të dhënë gjithë informacionin e nevojshëm ndaj stafit dhe vizitorëve, rreth masave që duhen ndërmarrë për parandalimin e virusit Covid19.

2.2         Materialet promovuese dhe afishet/ broshurat

Aty ku është e mundur të përdoren materiale promovuese të mirëkoordinuara në nivel kombëtar, që mund të gjenden në anekset e këtij protokolli dhe/ ose mund të publikohen në vijim nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit si dhe institucione të tjera qëndrore të Qeverisë Shqiptare.

Përvec këtyre materialeve, cdo sipërmarrje e aktiviteteve turistike mund të përdorë edhe materiale të tjera promovuese të krijuara vetë, por duke u mbështetur në mënyrë rigoroze dhe të njehsuara me udhëzimet e nxjerra për këtë qëllim nga institucionet qëndrore të Qeverisë Shqiptare.

Çdo material tjetër i pakoordinuar si më sipër do të konsiderohet i dezinformues, e për rrjedhojë do të ndërmerren masa të menjëhershme të heqjes së tyre nga ambjentet publike duke vijuar madje deri në masa administrative në rast të përsëritjes së shkeljes.

Të gjitha materialet promovuese, afishet dhe broshurat duhet të publikohen minimalisht në dy gjuhë, shqip dhe anglisht. Në rast se një sipërmarrje e aktiviteve turistike trajton vizitorë nga vende të tjera mund të hartojë materiale në shqip dhe në gjuhën e vizitorëve të tjerë. Në rast të grupeve me origjinë të ndryshme vizitorësh, materialet promovuese mund të jenë në shqip, anglisht dhe çdo gjuhë tjetër të shumicës së vizitorëve.

3.    Garantimi i shëndetit të stafeve dhe vizitorëve, si dhe procedura e trajtimit të simptomave Covid19

3.1         Furnizimi i Stafit me Pajisjet Specifike të Mbrojtjes Personale (PSMP)

Administratori respektiv i sipërmarrjes së aktiviteve turistike së cilës i lejohet ushtrimi i aktivitetit, cakton një person përgjegjës si Koordinator anti-Covid19, për të koordinuar procesin dhe stafin, lidhur me masat e nevojshme që duhen ndërmarrë për parandalimin e virusit Covid19.

Koordinatori anti-Covid19, duhet të trajnohet nga autoritetet kompetente për të gjithë procedurën dhe masat parandaluese qe duhet të ndërmarrë me qëllim trajnimin nga ana e tij të stafeve respektive. Koordinatori harton një rregullore të brendshme, në përputhje me këtë protokoll masash, i cakton detyra konkrete stafit si dhe merr masa për furnizimin me mjetet dhe logjistikën e nevojshme.

Stafi duhet të jetë i pajisur me të gjithë gamën e Pajisjeve Specifike të Mbrojtjes Personale (PSMP), disa prej të cilave mund të jenë bazike, dhe në raste të tjera mund të jenë më të plotësuara në varësi të llojit të shërbimit.

Në cdo rast, i gjithë stafi duhet të pajiset përgjatë gjithë periudhës së shërbimit, me doreza dhe maska mbrojtëse të higjenizuara sipas përshkrimit të Aneksit #2 bashkëlidhur këtij dokumenti.

Çdo punonjës duhet të marrë trajnimin e nevojshëm të siguruar nga koordinatori anti- Covid19 dhe administrata e sipërmarrjes, për përdorimin korrekt të PSMP në mnëyrë që ti përdorë ato në përputhje me informacionin e marrë. Cdo punonjës duhet të mirëmbajë PSMP-të pa bërë asnjë ndryshim apo modifikim në to, si dhe të njoftojë menjëherë koordinatorin në rast se konstatohet defekt apo mos-përmbushje e kushteve të nevojshme.

3.2         Monitorimi i përgjithshëm i vizitorëve

Koordinatori anti-Covid19, dhe administratorët e sipërmarrjes marrin masat e nevojshme për monitorimin e përgjithshëm të vizitorëve që në momentin e parë të kontaktit e në vijim. Për këtë qëllim ata marrin masa për pajisjen e hyrjeve të strukturave që pranojnë vizitorë me pajisjet e nevojshme të monitorimit.

Në cdo hyrje ambjenti, temperatura matet nga pajisje automatike ose nga një person i autorizuar dhe i trajnuar nga koordinatori anti-Covid19 për këtë qëllim. Në rast se temperatura e matur si më sipër rezulton më e lartë se norma e lejuar, komunikohet menjëherë me koordinatorin anti-Covid19 si dhe përfaqësuesit e Institutit të Shëndetit Publik për të marrë udhëzimet dhe masat e nevojshme.

3.3         Trajtimi i Rasteve Simptomatike

Në rast se një person i pranishëm brenda strukturws akomoduese (vizitor, staf, etj.) ka ethe dhe simptoma të infeksionit të frymëmarrjes (kollë e thatë, ethe, dhimbje të fytit, vështirësi në frymëmarrje), ai duhet të njoftojë menjëherë koordinatorin anti-Covid19, si dhe administratorin e sipërmarrjes.

Nëse personi që paraqet simptomat është një punonjës ose bashkëpunëtor i sipërmarrjes, ai duhet të ndërpresë menjëherë punën dhe të komunikojë me koordinatorin anti-Covid19.

Komunikimi duhet të bëhet mundësisht vetëm përmes telefonit, së largu në hollin e hyrjes së strukturës pa u futur më tej (për vizitorët) dhe/ose përmes koordinatorit anti-Covid19 për stafin.

Koordinatori anti-Covid19 dhe administratori i strukturës informon menjëherë përfaqësuesit e Institutit të Shëndetit Publik dhe/ ose numrin përkatës të Emergjencave Mjeksore, për të marrë udhëzimet dhe masat e nevojshme për trajtimin e rastit me prioritet.

Me qëllim minimizimin e rrezikut të infektimit, në pritje të ardhjes së ekipeve mjekwsore ose autoriteteve shëndetësore, duhet të merren menjëherë masat e mëposhtme:

 • të izolohet vendi nga kalimtarë të tjerë
 • personi i dyshuar të pajiset menjëhere me maskë dhe doreza të higjenizuara
 • të drejtohet në dhomën e tij, ose në një mjedis specifik të izoluar, me dyer të mbyllura, duke siguruar ventilim të duhur natyror
 • të përjashtohet sistemi i riciklimit dhe kondicionimit të ajrit, nëse është e mundur
 • çdo formë e ndihmës, komunikimit me personat e dyshuar duhet të kryhet nga persona me shëndet të mirë, të cilët domosdoshmërisht janë të pajisur me mjetet e duhura mbrojtëse personale si pajisje mbrojtëse për fytyrën dhe maskë FFP2, doreza higjenike si dhe veshje higjenike rrobash njëpërdorimshme
 • para dhe pas përfundimit të procesit, të lahen duart tërësisht me elementë hidroalkoolikë duke i kushtuar vëmendje të veçantë sipërfaqeve të trupit që ndoshta kanë rënë në kontakt me të dyshuarin
 • të gjitha veshjet/ pajisjet njëpërdorimshme pas përfundimit të procesit grupohen të gjitha në një qese/ cantë të papërshkrueshme nga uji, dhe depozitohen në depozita të vecanta për këtë qëllim. Këto depozita trajtohen me kujdes dhe shkarkohen nga subjekte me leje të posacme për menaxhimin e mbetjeve spitalore.
 • Autoriteti përkatës shëndetësor do të jetë i vetmi autoritet që do përcaktojë vijimin e veprimtarisë së sipërmarrjes turistike, si dhe çfarë mase duhet marrë për personat që gjenden në të njëjtën godinë dhe që mund të kenë pasur kontakt me të dyshuarin.

Nëse një vizitor apo staf raporton nga dhoma se mund të kenë simptomat e sipërshënuara dhe të ngjashme me ato të Covid19, udhëzohet menjëherë të qëndrojë në dhomë, së bashku me të gjithë personat që e shoqërojnë dhe të mos dalë në asnjë moment, derisa të mbërrijë stafi i specializuar mjeksor për të evidentuar rastin përkatës.

Nëse një anëtar i stafit raporton nga shtëpia se mund të ketë simptomat e sipërshënuara dhe të ngjashme me ato të Covid19, udhëzohet të qëndrojë në shtëpi, dhe menjëherë njoftohet personeli i specializuar mjekësor për të evidentuar dhe menaxhuar rastin.

3.4         Inventari i pajisjeve anti-Covid19 që duhet të ketë çdo sipërmarrje turistike

Përpara fillimit të aktivitetit dhe kontaktit me njerëzit, çdo sipërmarrje turistike duhet të sigurojë kompletin e pajisjeve të mbrojtjes anti-Covid19, por pa u kushtëzuar vetëm në to, sipas listës në vijim të detajuara në Aneksin #1, për të gjithë stafin dhe vizitorët potenciale, përgjatë gjithë periudhës së ushtrimit të aktivitetit përkatës:

 • maska të fytyrës të tipit FFP2;
 • doreza njëpërdorimshe latex;
 • pajisje mbrojtëse për fytyrën dhe/ ose syze mbrojtëse;
 • veshje me mëngë të gjata e të plota njëpërdorimshe;
 • mbulesa të kepuceve njëpërdorimshe;
 • dezinfektues / peceta higjenike për të pastruar sipërfaqet;
 • termometra elektronik apo pajisje të monitorimit automatik të temperaturës;
 • qese dhe kosha të veçantë për mbetjet e rrezikshme;
 • purifikues dhe higjenizues automatik ambjentesh;
 • solucione me përbërje alkooli të pastrimit të duarve dhe ambjenteve.

Ky inventar pajisjesh anti-Covid19 duhet të jetë në çdo moment i përditësuar, brenda afateve të skadencës dhe lehtësisht i aksesueshëm për këdo që duhet ta përdorë sipas rregullores anti-Covid19 të sipërmarrjes dhe këtij protokolli.

Mos përmbushja e këtij detyrimi nga ana e sipërmarrjeve të aktiviteteve turistike mund të përshkallëzohet në marrjen e masave të menjëhershme administrative deri në pezullimin e plotë të aktivitetit.

4.    Rregulla për punonjësit që shërbejnë në struktura të aktiviteteve turistike

4.1         Regjistri i Monitorimit të Temperaturës së Stafit

Koordinatori anti-Covid19 mban një Rregjistër specifik për monitorimin e temperaturës së punonjësve, sipas  Aneksit #4 bashkëngjitur, dhe  garanton  matjen e  detyrueshme të temperaturës në fillim dhe në përfundim të turnit të punës.

Rregjistri i Monitorimit të Temperaturës së Stafit ruhet në arkivë dhe vihet në dispozicion të strukturave përkatëse monitoruese, sa herë që mund të jetë i nevojshëm.

4.2         Monitorimi dhe raportimi i personave të dyshuar si të infektuar

Stafi i shërbimit dhe pastrimit duhet të informojnë menjëherë Koordinatorin anti-Covid19 menjëherë sapo konstaton ose dyshon për një rast të shfaqjes së simptomave të ngjashme me Covid19. Në cdo rast, informacioni duhet të trajtohet si konfidencial dhe të shmanget cdo pakujdesi diskriminimi ndaj personit të dyshuar.

Nëse dyshimi konstatohet, lajmërohen menjëherë strukturat mjeksore, dhe merren masa të menjëhershme për izolimin e personit të dyshuar mundësisht në një dhomë të vecantë. Deri në mbërritjen e autoriteteve kompetente dhoma e karantinimit ruhet nga një përson përgjegjës për të shmangur cdo kontakt të personit të dyshuar si të infektuar me persona të tjerë.

Personi i dyshuar si i infektuar mund të rikthehet sërish në ambjentin e vet, në rast se pas ekzaminimit nga strukturat kompetente mjekësore, konstatohet se nuk është i infektuar me Covid19, por mund të vijojë të mbahet ende në vëzhgim mjekësor përsa kohë konsiderohet nga mjeku e arsyeshme.

5.    Rregulla të transportit me autobuzë/ furgona turistikë

Mjetet e transportit turistik, përfshirë autobuza, furgona, automjete të vogla, trena, anije turistike etj… duhet të marrin masat e nevojshme për përshtatjen e tyre në mjete transporti të kontrolluara (anti-Covid19), përpara se të fillojnë ushtrimin e veprimtarisë së tyre.

 1. I gjithë mjeti të dezifektohet nga sipërmarrje të licensuara, dhe të pajiset me të gjithë inventarin e pajisjeve të nevojshme anti-Covid19, përshirë këtu edhe kutitë e emergjencës dhe të ndihmës së shpejtë për cdo rast.
 2. Sediljet dhe sidomos sipërfaqet që mund të kontaktohen me duar, dhe konsiderohen mbajtëse të mikrobeve, duhet të dezinfektohen rregullisht disa herë në ditë, si dhe të higjenizohen me pajisje pastrimi me përbërje alkooli.
 3. Shoferi dhe shoqëruesi i mjetit duhet të mbajnë përgjatë gjithë kohës maska dhe doreza si dhe të reskpektojnë distancën fizike me pasagjerët. Përgjatë ngarkim-shkarkimit të bagazheve duart duhen dezinfektuar me kujdes.
 4. Shoferi dhe shoqëruesi i mjetit duhet të informojnë pasagjerët në gjuhë të kuptueshme për ta, mbi rëndësinë e mbajtjes së distancës fizike me të paktën 1 metër nga njëri-tjetri, si dhe duhet të informojnë pasagjerët mbi protokollet e masave anti-Covid19 në rast të konstatimit të të dyshuarve me simptoma të infeksionit Covid19.
 5. Mjeti i transportit turistik të pastrohet me kujdes para dhe pas përdorimit nga vizitorët, si nga jashtë ashtu edhe nga brenda, me kujdes dhe vëmendje të vecantë në krahët e mbështetjes së sediljeve, parmakëve mbështetës, xhamave si dhe dyerve.
 6. Rekomandohet të vendoset një mbrojtëse fizike midis sediljes së shoferit dhe pasagjerëve (pleksiglas ose të ngjashme me to). Nëse kjo nuk është e mundur atëherë rreshti i parë i sediljeve pas shoferit të mos përdoret për uljen e pasagjerëve.
 7. Rekomandohet që numri dhe rregullimi i pasagjerëve nëpër vendet e mjetit të jetë i tillë që të lejojë distancën prej 1 metri midis tyre. Nëse është e mundur, rekomandohet që udhëtarët të mos ulen direkt pas njëri tjetrit, por në formë diagonale duke e lënë bosh vendin pas secilit1.
 8. Rekomandohet që përgjatë gjithë periudhës së udhëtimit, pasagjerët të përdorin maska mbrojtëse njëpërdorimshe të cilat mund të vihen në dispozicion nga administratori i mjetit turistik.
 9. Rekomandohet që ventilimi i mjetit të jetë sa më natyral dhe të evitohen ku është e mundur kondicionimi.

1 http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications/2020/operational-considerations-for-  covid-19-management-in-the-accommodation-sector-interim-guidance,-31-march-2020

6.    Rregulla të qëndrimit në strukturat akomoduese

6.1         Masa të përgjithshme përgatitore

Strukturat akomoduese në shërbim të pushuesve përgjatë sezonit turistik 2020, rekomandohet të dezifektohen thellësisht paraprakisht, pavarësisht se mund të mos jenë përdorur më parë, madje edhe kur mund të konsiderohen me rrezik minimal infektimi.

Koordinatori anti-Covid19 i strukturës akomoduese ka një rregullore të qartë, përpara ardhjes së vizitorëve lidhur me masat dhe procedurën që duhet ndërmarrë për të respektuar rregullat dhe protokollet anti-Covid19.

Struktura akomoduese furnizohet përpara mbërritjes së vizitorëve të parë me të gjithë gamën e pajisjeve mbrojtëse duke përfshirë, por pa u kushtëzuar, në:

 • Termometra elektronik dhe/ ose Termokamera elektronike
 • Maska dhe doreza higjenike
 • Purifikues dhe higjenizues automatik ambjentesh
 • Solucione me përbërje alkooli të pastrimit të duarve dhe ambjenteve
 • Veshje higjenike njëpërdorimshme në varësi të shkallës së rrezikut

Në cdo hyrje ambjenti, matet temperatura automatikisht ose nga një person i caktuar nga koordinatori për këtë qëllim. Në rast se temperatura e matur si më sipër rezulton më e lartë se norma e lejuar, komunikohet menjëherë me koordinatorin anti-Covid19 si dhe përfaqësuesit e Institutit të Shëndetit Publik për të marrë udhëzimet dhe masat e nevojshme.

Për të kufizuar kontaktin me stafin dhe vizitorët, kontraktorët dhe furnizuesit e mallrave dhe shërbimeve që hyjnë në strukturën akomoduese preferohet të përdorin rrugë të dedikuara, si dhe të jenë pajisur me të gjitha masat paraprake të sigurisë parandalimit të infeksionit Covid19.

Në përgjithësi, një ajrosje natyrale rekomandohet për të gjitha mjediset e strukturës akomoduese. Aty ku nuk është e mundur, sugjerohet ajrosja e ambjenteve të patën 3 herë në ditë për nga 1 orë.

6.2         Pritja e vizitorëve

Me mberritjen e grupeve të vizitorëve, koordinatori anti-Covid19, duhet të jetë në oborrin kryesor të hyrjes bashkë me stafin mbëshetës të strukturës akomoduese, për të kontrolluar hyrjet/ daljet në hotel dhe për të menaxhuar distancën fizike.

Pavarësisht se vizitorët mund të kenë informacion të përgjithshëm, konsiderohet gjithmonë e vleflshme që fillimisht të rikujtohen rreth masave dhe protokolleve anti-Covid19 bazuar në rekomandimet e Qeverisë si dhe rregulloret e brendshme.

Udhëzime specifike duhen dhënë që në momentin e parë për respektimin e distancave fizike nga njëri-tjetri (të paktën 1 metër midis personave2). Kur është e mundur sugjerohet vendosja e sinjalistikës dhe shenjave përkatëse në tokë për distancim.

Rrugët dhe dyert e hyrjes dhe të daljes duhet të jenë të pastruara dhe higjenizuara paraprakisht nga stafi i strukturës akomoduese, dhe mundësisht duhet të jenë të hapura për të shmangur prekjen me duar nga ana e vizitorëve.

Përgjatë shpjegimit të masave anti-Covid19, sugjerohet që koordinatori të jetë i qartë, të flasë rrjedhshëm dhe në gjuhë të kuptueshme të gjitha rregullat e ndërmarra për këtë qëllim.

Të udhëzohen qartazi vizitorët dhe stafi, të shmangin shtrëngimin e duarve, përqafimin ose puthjen midis miqve ose të njohurve si dhe kolegëve të punës.

Aparaturat automatike me xhel rekomandohet të jenë me përqendrim prej 60-85% alkool për higjenën e duarve duhet të vihen në dispozicion të stafit dhe vizitorëve, nëse është e mundur në secilën zonë të pritjes dhe në vende të dukshme.

Stafi i pritjes dhe shoqërues duhet të jetë i pajisur me mjete të mbrojtjes personale të nevojshme nga të cilat minimumi duhet të kenë: doreza dhe maska njëpërdorimshe.

6.3         Rregjistrimi dhe shoqërimi i vizitorëve

Punonjësit e recepsionit duhet të jenë të mirëinformuar në lidhje me masat anti-Covid19, në mënyrë që ata të mund të kryejnë detyrat e tyre të caktuara dhe të parandalojnë përhapjen e mundshme të infeksioneve brenda hotelit.

Recepsioni duhet të ketë dhe të vërë në dispozicion numrat e telefonit të autoriteteve shëndetësore, si dhe të afishojë masat anti-Covid19 në vend të dukshëm dhe lehtësisht të aksesueshëm për të gjithë.

Stafi i recepsionit duhet të mbajë pastër ambjentin e tyre të punës dhe në fund të çdo ndërrimi turni të pastrojnë me kujdes tryezën dhe pajisjet (për shembull: telefon, tastierë, ekran me prekje, stilolapsa, lapsa etj). Për të lehtësuar performancën dhe efektivitetin e këtij operacioni, është e përshtatshme të hiqni të gjitha sendet jo thelbësore nga sipërfaqja e punës.

Nëse mjetet e punës përdoren nga shumë njerëz gjatë së njëjtit turn, rekomandohet që stafi ti lajë duart më shpesh dhe ti dezifektojë me xhel me përbërje alkooli. Shkëmbimi i telefonave dhe celularit duhet të shmanget nëse nuk dezinfektohet siç duhet para se të kalojë nga një operator tek tjetri.

2 http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications/2020/operational-considerations-for-  covid-19-management-in-the-accommodation-sector-interim-guidance,-31-march-2020

Rekomandohet që nga strukturat akomoduese të merren masa për të shmangur mbledhjet e shumë njerëzve në të njëjtin vend, si dhe për të zvogëluar në maksimum kohën e pritjes përgjatë procesit të rregjistrimit. Për këtë qëllim, mund të ndërmerren disa masa si vijon:

 • kërkoni nga vizitorët të dërgojnë në hotel, përpara mbërritjes, të gjitha informacionet e nevojshme për regjistrim, si dhe një kopje të dokumentit të identitifikimit, duke u siguruar atyre informacion dhe përpunim të shpejtë të të dhënave personale;
 • kur është e mundur, përdorni sisteme të automatizuara të regjistrimit dhe autorizimit (vetë kontrollit, çelësat elektronikë, etj.), pa paragjykuar nevojën për të verifikuar identitetin e vizitorit duke përdorur dokumentin origjinal të identitetit dhe për të marrë autorizimi për të debituar kartën tuaj të kreditit;
 • në rastin e prenotimeve të shumta (grupe, grupe familjare, etj.) ftoni udhëheqësin e grupit ose kryetarin e familjes të veprojë i vetëm përmes procedurës së kontrollit dhe për të gjitha nevojat e tjera të kontaktit të drejtpërdrejtë në pritje; hartoni listën e vizitorëve dhe shpërndarjen nëpër dhoma deri një ditë para mbërritjes së tyre; çelësat, së bashku me etiketat e bagazheve me numrin e dhomës, mund t’i jepen drejtuesit të grupit ose kryetarit të familjes për ti shpërndarë vetë tek vizitorët;
 • për të shmangur formimin e radhëve, nëse është e mundur mund të përdoren pajisje elektronike me numër, që të lejojë qasjen e kontrolluar në recepsion.
 • Kur është e mundur, shmangni ose kufizoni në mënyrë të domosdoshme kontaktin e duarve me objektet e vizitorëve (për shembull: ftoni vizitorët të marrin dhe mbajnë vetë çelësin përgjatë gjithë kohëzgjatjes së qëndrimit; verifikoni dokumentet e identifikimit pa i prekur ato; favorizoni pagesa me sisteme pa kontakt; etj).

Çelësat e dhomave akomoduese duhet të pastrohen dhe/ ose zëvendësohen sa herë që ndryshon grupi i vizitorëve. Pastrimi i kujdesshëm duhet kryer gjithashtu në dorezën e derës dhe vendin e çelësit.

6.4         Masa të përgjithshme të pastrimit dhe lëvizjes

Vizitori ka të drejtë ti kërkojë stafit pastrim të përsëritur, duke mos u futur në dhomë derisa procesi i pastrimit të ketë përfunduar.

Pavarësisht përdorimit ose jo të maskave dhe dorezave njëpërdorimshe, higjenizimi dhe larja e shpeshtë e duarve konsiderohet e domosdoshme. Pasi t’i keni larë duart me sapun dhe ujë, ju duhet t’i thani ato plotësisht. Xheli me përbërje alkoolike për higjenën e duarve duhet të përdoret në mënyrë periodike, madje edhe kur mbahen doreza.

Maska, doreza të disponueshme dhe dezinfektues sipërfaqësor, kur është e mundur, do të jenë në dispozicion për vizitorët sa herë që i kërkojnë ata, ndoshta edhe kundrejt një tarife.

Në çdo rast stafi i strukturës akomoduese duhet të vendosë në holle, korridore dhe ambjente të jashtëme kosha të pajisur me qese plastike për të hedhur mbetjet e mjeteve

higjenike. Për të lehtësuar largimin e pajisjeve mbrojtëse  të  përdorura nga vizitorët, rekomandohet vendosja e koshave me pedale.

Para se të hyni në dhomë, stafi i pastrimit të kontrollojë nëse ka veshur saktë pajisjet e duhura mbrojtëse personale. Rekomandohet të fillohet me ajrosjen natyrale të dhomës duke hapur dritaret nëse ka.

Pastrimi duhet të përfshijë të gjitha sipërfaqet që kanë rënë në kontakt me vizitorin, siç janë tavolinat, krevatet, karriget, telefoni, telekomanda, dorezat e dyerve dhe panelet, si dhe cdo pajisje tjetër që konsiderohet se mund të jetë e prekur nga vizitori.

Sipërfaqet që mund të ndoten me sekrecione të frymëmarrjes ose lëngje të tjera të trupit të personit, psh tualeti, basenet e larjes së duarve dhe banjot duhet të pastrohen me solucion të rregullt dezinfektues që përmban 0.1% hipoklorit të natriumit dhe te lihen pa u shplarë me ujë për 10 minuta. Sipërfaqet duhen shpëlarë me ujë të pastër pas 10 minutash kontakti me klorin.

Kur përdorimi i klorit nuk është i përshtatshëm, p.sh. pajisje telefonike, telekomandë, doreza derë, butona në ashensor, etj, atëherë mund të përdoret alkooli 70%.

Kur është e mundur, të përdoren vetëm materiale pastrimi njepërdorimshe. Çdo pajisje pastrimi të përbërë prej leckash dhe materialesh absorbuese, p.sh. leckë mophead dhe fshirëse, duhet të hidhet. Materialet e pastrimit (leckat, fshesat dhe çdo gjë që është e nevojshme për pastrim dhe pluhurrim) duhet të jetë e disponueshme ose të trajtohen më parë me një përbërës të hipoklorit të natriumit 2% për 10 minuta ose me një trajtim tjetër po aq të efektshëm.

Tekstilet, çarçafët dhe rrobat duhet të futen në çanta lavanderi të veçantë, të shënjuar dhe të trajtohen me kujdes për të parandaluar ngritjen e pluhurit. Duhet të jepen udhëzime për larjen e tyre në cikle të nxehta (70ºC ose më shumë) me larëset e zakonshme. Në rast të përdorimit të carcafëve apo mbulesave prej liri, rekomandohet që në asnjë mënyrë liri i përdorur të mos vihet në kontakt me lirin e pastër.

Të gjithë artikujt e përdorur njëpërdorimesh (peshqir dore, doreza, maska,) duhet të vendosen në një enë me kapak dhe të hidhen sipas planit të veprimit të hotelit dhe rregulloreve kombëtare për menaxhimin e mbeturinave te rrezikshme.

Nëse mini-bar është i pranishëm dhe aktiv, në secilin ndryshim të vizitorit rekomandohet të pastrohen të gjitha sipërfaqet e mini-barit pavarësisht nëse duken të pastra. Nëse ka tabaka me pajisje të kafesë/ çajit rekomandohet të kontrollet dhe pastrohet cdo herë imtësisht. Ndërkohë gotat, lugët dhe mjetet e tjera të ushqimit dhe pijes rekomadohet të ndryshohen sa herë që vizitori ndryshon.

Dyshemetë pastrohen dhe sanizohen me produkte të përshtatshme për llojet e ndryshme të materialeve. Kur është e mundur, këshillohet të shmangni pajisjen e dhomave ose

dhomave të tjera të strukturës me qilima ose elemente arredimi që nuk mund t’i rezistojnë cikleve të pastrimit të përditshëm.

Këshillohet gjithashtu që të hiqen vrapuesit, jastekët dekorative dhe elementët e tjerë të panevojshëm nga dhomat e gjumit.

Cdo trajtim shtesë për qëllime sanitare dhe pastrimi, kryhet në fund të operacioneve të pastrimit. Në fund të ndërrimit, karroca e përdorur për shërbimin në dhomë duhet të pastrohet, pastrohet dhe restaurohet me të gjitha materialet që mungojnë.

Dyshemetë e zonës së pritjes dhe ato të zonave të tjera lahen dhe sanizohen me produkte të përshtatshme për llojet e ndryshme të materialeve të paktën dy herë në ditë, dhe në çdo rast me një frekuencë të përshtatshme për mbushjen e tyre gjatë ditës.

Panelet me butona dhe sipërfaqe të tjera dhe orenditë në kontakt të shpeshtë me mysafirët pastrohen të paktën dy herë në ditë dhe në çdo rast sa herë që e kërkon përdorimi i përsëritur nga klientët.

6.5         Sistemet e ajrit të kondicionuar

Sistemet e ajrit të kondicionuar duhet të pastrohen me sisteme të fikura, sipas indikacioneve të dhëna nga prodhuesit dhe/ ose ata që janë përgjegjës për mirëmbajtje. Për të pastruar kanalet dhe grilat e ventilimit, leckat e pastra të mikrofibrave të lagura me ujë dhe sapun, ose me 75% alkool etilik përdoren për tu tharë më pas.

6.6         Përdorimi i ashensorëve

Përdorimi i ashensorëve duhet të jetë i tillë që të lejojë respektimin e distancës ndërnjerëzore 1 metër. Distanca mund të reduktohet për njerëzit që janë pjesë e së njëjtës familje ose që ndajnë një dhomë. Në raste të tjera, duhet të ndalohet përdorimi i ashensorit nga më shumë se 2 veta. Butonat e ashensorit duhet të pastrohen periodikisht. Njoftime të qarta me rregullat e qarkullimit në ashensor duhet të vendosen brenda ambjenteve të ashensorit.

6.7         Parkimi

Këshillohet që parkimi i ndonjë makine të bëhet nga vizitori. Nëse kjo nuk është e mundur, para se të hyni në makinën e ftuar, operatori i parkimit duhet të veshë doreza dhe një maskë, të ventilojë dhomën e pasagjerëve dhe të sigurohet që kondicionimi është i fikur.

6.8         Administrimi i Ushqimit dhe Pijeve

Për të ruajtur shëndetin e klientëve dhe për të siguruar arritjen e standardeve të kënaqshme të diskutuara nga MSH në kuadër të pandemisë Covid 19, përveç udhëzimeve dhe standardeve të përcaktuara me ligj, duhen zbatuar këto rregulla shtesë për sigurinë e ushqimit dhe higjienën e ambienteve ushqimore. Në kuadër të këtyre rregullave shtesë, Menaxhmenti i strukturës akomoduese  duhet të promovojë sigurinë dhe higjienën  e ushqimit duke siguruar trajnime përkatëse për përgatitësit, shpërndarësit e ushqimit dhe të kryejë mbikëqyrjen rregullisht.

6.9         Higjiena personale

Kryeni larjen e duarve shpesh dhe sipas kërkesës.

Vishni maskë dhe doreza kur përgatisni ose përdorni ushqim.

Shmangni pirjen e duhanit, pështyrjes, përtypjes, ngrënies, teshtitjes ose kollitjes në ambientet ku përgatitet ose shërbehet ushqim.

Ndalohet përgatitja ose prekja e ushqimeve, prekja e sipërfaqeve në kontakt me ushqimin pa patur doreza.

Ndalohet shijimi i ushqimit me gishta

Ndalohet prekja e flokëve ose pjesëve të tjera të trupit pa doreza kur ndodheni brenda zonave të përgatitjes apo servirjes së ushqimit pasi që mund të rezultojnë në ndotje të ushqimit.

6.10      Ndarja e produkteve ushqimore

Ndani mishin e papjekur nga ushqimet e tjera

Ndani mishin e papërpunuar, shpendët, ushqimet e detit dhe vezët nga ushqime të tjeranë vendet e ruajtjes së përkohshme, kontejnerë ushqimore apo frigorifer.

Përdorni një dërrasë prerëse për produkte të freskëta dhe një të veçantë për mish të papjekur, shpendë dhe ushqime deti.

Asnjëherë mos vendosni ushqim të gatuar në një pjatë që keni vendosur më parë mish të papjekur, shpendë deti, ushqime deti ose vezë, përveç nëse pjata është larë në ujë të nxehtë me sapun.

Mos përdorni përsëri salcat marinuese të përdorura një here për ushqime të papërpunuara

6.11      Higjiena e ushqimit

Materiali ushqimor duhet të furnizohet nga burimet e aprovuara dhe të transferohet në zonat e duhura të depozitimit pas marrjes për të kryer pastrimin e tyre. Furnizuesit dhe marrësit në dorëzim duhet të jenë të pajisur me maska dhe doreza.

Parandaloni ndotjen e tërthortë midis ushqimit të papërpunuar dhe atij të përgatitur për konsum duke përdorur një trajtim të veçantë për përgatitjen dhe për ruajtje. Ushqimi gjithashtu duhet të mbrohet siç duhet gjatë ruajtjes dhe servirjes për të parandaluar ndotjen me pajisje,

vegla dhe personel pasi transferimi i baktereve nga një ushqim (zakonisht i papërpunuar) në një tjetër është një nga shkaqet kryesore të sëmundjeve që vijnë nga ushqimi.

Ushqimi të gatuhet tërësisht para konsumimit për të siguruar sigurinë e tij. Ushqimi qe serviret duhet të jetë në temperature mbi 75 grade celsius.

6.12      Higjiena e hapësirave

Sigurohuni që muret, dyshemetë, banakët të dezinfektohen dhe pastrohen rregullisht. Sigurohuni qe në ambientet e gatimit ventilimi të jetë shumë i mire.

Në ambientet e gatimit të ketë sapun të lëngshëm, dezinfektant dhe peshqirë letre për të lehtësuar larjen e shpeshtë të duarve nga personeli që punon atje.

Siguroni kontejnerë të përshtatshëm të mbeturinave, të mbuluar dhe qe duhen zbrazur dy herë në ditë.

6.13      Vegla dhe pajisje

Sipërfaqet e kontaktit me ushqim të pajisjeve dhe veglave duhet të mirëmbahen siç duhet, të mbahen të pastra dhe të sanitizohen ndërmjet përdorimeve.

Sipërfaqet e kontaktit jo-ushqimorë të pajisjeve duhet të mirëmbahen dhe mbahen si duhet. Pajisjet dhe pajisjet e pastruara duhet të ruhen siç duhet.

6.14      Pastërtia e përgjithshme

Dhomat duhet të mirëmbahen me standard të larta pastërtie sic rekomandohet ne kete dokument.

Pastrimi duhet të fillojë në zona të pastra dhe të përparojë në zonat e ndyra.

Të gjitha sipërfaqet duhet të pastrohen të paktën çdo ditë me pastrues dhe ujë ose dezinfektues simbas udhezimeve dhe standarteve te hotelit te cilat duhet te jene te njohura nga personeli i housekeeping

Zona me prekje të shpeshtë, siç janë parmakët, panelet e kontrollit të ashensorit ose dorezat e dyerve duhet të pastrohen më shpesh dhe disa here ne dite.

Duart duhet të lahen pas aktiviteteve të pastrimit.

Menaxhmenti i hotelit/resortit te siguroje monitorim të rregullt për zbatimin rigoroz te standardeve ekzistuese higjienike.

Gjate pastrimit te perdoren dorezat, maskat mbrojtese, pecetat prej letre si dhe materjalet nje perdorimshme.

Qilimat dhe tapetet te pastrohen duke përdorur një pastrues që nuk ngre pluhur në ajër. Mos varni qilima ose tapete, pasi kjo do të krijojë aerosole.

Sipërfaqet e forta të dyshemesë duhet të pastrohen me sistem vakumi të lagësht. Nëse sistemet e vakumit të lagësht nuk janë të disponueshëm, sipërfaqet e dyshemesë së fortë duhet të lagen duke përdorur larës dhe ujë ose dezinfektues.

Perdet dhe shandanët duhet të pastrohen me avull.

Tualetet publike duhet te lahen me uje dhe dizinfektant. Ato duhet të jenë te pajisura me sapun të lëngshëm, peshqirë letre ose tharëse duarsh.

Sigurohuni që tubat e kullimit të ujerave te bardha te dizinfektohen të paktën një herë në javë.

Dezinfektoni mjedisin me dezinfektues te holluar simbas rekomandimeve dhe standardeve te percaktuara nga MSH. Lëreni për 15-30 minuta para se ta shpëlani me ujë dhe ta pastroni

Kujdes i veçantë duhet t’i kushtohet zbatimit të masave të pastrimit dhe dezinfektimit në të gjitha zonat e bufe, bare, restorante, kuzhina,etj.) si një masë parandaluese e përgjithshme gjatë gjithë epidemisë COVID-19. Vëmendje e veçantë duhet t’u kushtohet objekteve që preken shpesh, siç janë tavolinat, karriget, enet prej porcelani, mbajteset e kripes, piperit picetave, etj. te ketij lloji. Këto objekte duhet të pastrohen dhe dezinfektohen perpara nisjes se orarit të vaktit dhe / ose sa herë që duket e nevojshme.

6.15      Ventilimi

I referohet procesit të furnizimit dhe largimit të ajrit në ambjent, e cila mund të arrihet me mjete natyrore dhe mekanike. Eshte tashme e njohur se mjetet per prodhimin e ajrit te

kondicionuar jane nje burim i rrezikshem per rritjen biologjike dhe perhapjen e viruseve. Per te menjanuar kete rrezik duhet te merren keto masa:

Përdorni filtra efikas në njësinë e ventilimit te cilet duhet te sigurojne bllokimin e mikrorganzimave ne systemin e ventilimit.

Filtrat te pastrohen rregullisht dhe te zevendesohen simbas manualeve te teknike dhe udhezimeve te prodhuesit

Kryeni sherbimet teknike dhe merrni masa qe sigurojne largimin e kondensatit te ujit nga tubacionet dhe sistemet e ventilimit pasi jane burim qe ndihmone ne rritjen biologjike te virusit.

Dizinfektoni te gjitha siperfaqet qe konstatohen se kane rritje te mykut si rezultat i lageshtires se tepert

Pastroni dhe dizinfektoni te gjitha grilat mbrojtese te sistemit te ajrimit

6.16      Informacion dhe komunikim

Restorantet dhe punonjësit e barit duhet të njihen dhe zbatojne me rreptesi rregullat e higjenes personale te vendosura nga MSH. Po keshtu, klientet duhet te drejtohen kur hyne dhe dalin nga restoranti apo bari për të dezinfektuar duart e tyre me xhel dezinfektues qe duhet vendosur ne hyrje te ketyre ambjenteve. Klientet duhet te ruajne distancën 1,5 metra midis tyre.

6.17      Bufeja dhe makinat e lengjeve

Në rast te ofrimit te ushqimit ne opsionin bufe, klienteve u ndalohet te kryejne vetsherbimin e ushqimit. Kjo duhet te kryhet nga personeli i restorantit. Pastroni dhe dezinfektoni sipërfaqet e perdorura pas çdo shërbimi bufe.

Makineritë e kafesë dhe lengjeve, duhen perdorur nga nje punonjes i restorantit. Nuk lejohet perdorimi i tyre nga klientet. Pjesët më në kontakt me duart e përdoruesit, duhet të pastrohen dhe dezinfektohen të paktën pas çdo shërbimi dhe më shpesh nëse është e nevojshme.

10.8   Larja e enëve, lugve, pirunjve, thikave dhe pecetave te tavolines

Të gjitha enët, luget, pirunjte, thikat, gotat duhet të lahen dhe dezinfektohen në një makinë larëse enësh, duke përfshirë sendet që nuk janë përdorur, pasi ato mund të kenë qenë në kontakt me duart e klienteve ose të punonjësve.

Duhet të kontrollohet funksionimi i duhur i pajisjeve për larjen e enëve, veçanërisht temperaturat e funksionimit, si dhe dozimi i saktë i kimikateve të pastrimit dhe dezinfektimit.

Nëse për ndonjë arsye kërkohet larje manuale, duhet të ndiqen hapat e zakonshëm (larja, dezinfektimi, shpëlarja), duke marrë nivelin maksimal të masave paraprake. Tharja duhet të bëhet duke përdorur peshqir letre të disponueshëm.

Po kështu, mbulesat e tavolinave dhe pecetave duhet të lahen në mënyrën e zakonshme dhe te hekurosen.